ارسال مدارک سطح اول

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل ها و تلفن را بنویسید. شماره موبایل ها و تلفن را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
شماره شبا بانکی را بنویسید. شماره شبا بانکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
عکس روی کارت ملی بدون کراپ و برش را انتخاب کنید.
عکس پشت کارت ملی بدون کراپ و برش را انتخاب کنید.
عکس از شناسنامه بدون کراپ و برش را انتخاب کنید.
عکس از کارت بانکی بدون کراپ و برش را انتخاب کنید.
عکس دست نوشته همراه با کارت ملی را انتخاب کنید.

در یک برگه سفید متن زیر با نوشته و با تاریخ امضاء شود و با کارت بانکی و کارت ملی در کنار هم روی سطح صاف عکس گرفته شود:
" اینجانب ............. به شماره ملی .......... جهت احراز هویت سطح 1 در گروه ارمغان "
تاریخ ............
امضاء

عکس سلفی با شئونات اسلامی را انتخاب کنید.

در یک برگه سفید متن زیر با نوشته و با تاریخ امضاء شود همراه کارت ملی یک عکس از خود گرفته ، بطوریکه برگه ، کارت ملی و چهره شما وضوح مناسب را داشته باشد :
" اینجانب ............. به شماره ملی .......... جهت احراز هویت سطح 1 در گروه ارمغان "
تاریخ ............
امضاء


کمی صبر کنید...